ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Aanleiding:

De Meierijsche Museumboerderij is, vanaf 1-1-2012, een door de fiscus erkende  “cultuur-ANBI”. Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier , voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. U gelieve daarover de belastingdienst te raadplegen.

Door middel van het publiceren van onderstaande gegevens, wil ons museum voldoen aan de, door de overheid, per 1-1-2014 gestelde: “Nieuwe voorwaarden voor een ANBI”.

NAAM INSTELLING:

Stichting Meierijsche Museumboerderij (De Meierijsche Museumboerderij).

Bezoekadres: Meerstraat 28, 5473VX Heeswijk-Dinther. Tel.nr. museum: 0413-292481. Postadres:      Postbus 2, 5473 ZG Heeswijk-Dinther. Tel.nr. afspraken: 0413-291172.

E-mail adres: info@museumboerderij.nl  Webadres: www.museumboerderij.nl

Rekening nummer: NL35RABO 0111604036

Fiscaal nummer:  004121223

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:

“Het beheren en exploiteren van een historische Meierijse boerderij als museum”.

Beleidsplan 2015-2019:

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, momenteel (Klik aan!)  Beleidsplan 2015-2019″.

 Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum. Dat verslag wordt gegoten in een uitgave van het museumblad  :    

BoerderijBulletinDECEMBER2018

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt, NA de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

Opgave ANBI 2018.xlsx

Geregistreerd museum:

Sinds 2010 is de Meierijsche Museumboerderij een zgn “geregistreerd museum”. D.w.z. dat het museum moet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop regelmatig beoordeeld door het “museumregister”.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:

Voorzitter: Hans van Sleuwen. Taken: voorzitter,  PR en communicatie, externe vertegenwoordigingen, “Boerderij Bulletin”, website en Twitter

Vice-voorzitter: Een van de, nader aan te wijzen, bestuursleden. 

Secretaris: Diny van der Pas. Taken: secretariaatswerkzaamheden, archivering, planning, roosters,  bezoekersafspraken.

Penningmeester:  Cor van Gemert. Taken: dagelijkse financiën, boekhouding. Activiteiten en PR-ondersteuning. (omzetbelasting, begrotingen, jaarrekeningen+ financiële meerjarenplanningen/ financiële controle-functie  wordt door extern accountants bureau uitgevoerd).

Bestuurslid: Wim van Lith.  Taken: organisatie en Activiteiten organisatie/ coördinator werkgroep Activiteiten

Bestuurslid: Marlies Lennings. Taken: Planning+uitvoering educatieve programma’s; ontwikkeling educatieve programma’s; coördinator werkgroep Kleding.

Bestuurslid: Jan van Berkel. Taken: coördinator Werkgroep Beheer (Beheer- en Bouwzaken, Onderhoud, Registratie, Veiligheid, de historische groentenhof, ICT-zaken. Beheer Face-book account. 

Beloningsbeleid:   Alle medewerkers, dus ook de bestuurders, zijn vrijwilligers die voor hun inzet financieel NIET worden beloond. Het museum kent GEEN betaalde krachten. Gemaakte onkosten voor het museum worden vergoed.